Proizvodi Montažni Sistemi Namontirani montažni sistemi nosača


Namontirani montažni sistemi
 • Plafonski „G“ nosač. Služi za montažu nosača direktno na plafon, kao i za spuštanje sa plafona navojnom šipkom. U ovom slučaju na „G“ nosač postavljen je PNK regal sa Master spojnicom. Za pričvršćivanje na plafon koristi se anker vijak tipa FAZ II. Pričvršćivanje regala za „G“ nosač, obezbeđeno je pomoću vijaka tipa PEKOM M6x12. Plafonski „G“ nosač koristi se na mestima gde po visinama ima jako malo prostora za montažu.

 • „C“ nosač. Plafonski „C“ nosač služi za vezivanje navojne šipke za plafon. U ovom slučaju na „C“ nosaču i jednoj navojnoj šipki, prikačen je PNK regal sa Master spojnicom. Veza između regala i „G“ nosača ostvarena je vijcima tipa PEKOM M6x12.

 • Plafonski „G“ nosač. Na primeru dat je prikaz montaže „G“ nosača na plafon. Za pričvršćivanje nosača na plafon koristi se anker vijak tipa FAZ II.

 • „U“ stub na horizontalnoj gredi. „U“ profil koristi se za vertikalnu montažu, sa horizontalne grede u ovom primeru. Za pričvršćivnje „U“ stuba za horizontalnu gredu koriste se vijci tipa FAZ II. Veza između konzole i „U“ stuba otvarena je korišćenjem 2 torban vijka tipa PEKOM M8x16.

 • Montaža na “I” profil pomoću dve navojne šipke. Na slici je prikazan princip montaže na “I” profil. Veza između “I” profila i navojne šipke ostvarena je pomoću montažne stege tipa TKL M10. Dalja veza između profilne šine i navojne šipke ostvaruje se pomoću šestougaone matice tipa PEKOM. Veza između regala i profilne šine ostvarene je vijcima tipa PEKOM M6x12.

 • PNK na jednonavojnoj šipki. Navojna šipka ugrađuje se u plafon, korišćenjem čeličnog tipla tipa EA II. Navojna šipka se direktno vezuje za regal pomoću šestougaone matice. Ovaj način montaže se koristi kada su opterećenja mala. Prilikom montaže treba se voditi računa da se ravnomerno rasporedi opterećenje.

 • Montaža pomoću jedne navojne šipke i profilne šine. Navojna šipka se u plafon ugrađuje pomoću čeličnog tipla EA II. Veza između navojne šipke i profilne šine ostvaruje se putem šestougaone matice tipa PEKOM. Spoj između regala i profilne šine ostvaruje se pomoću vijaka tipa PEKOM M6x12.

 • Montaža regala na pod pomoću omega nosača. Montaža omega nosača na pod vrši se anker vijcima tipa FBN II. Za povezivanje regala na omega nosač koriste se torban vijci tipa PEKOM M6x12.

 • Montaža regala na trapezni plafon. Nosač za trapezni plafon služi za pričvršćivanje regala na standardne trapezne plafone.Veza između trapeznog nosača i plafona vrši se mašinskim vijkom M8x120.Nosač na sebi ima integrisanu maticu sa navojem pomoću koje se ostvaruje jednostavna montaža navojne šipke.

 • Montaža nosača na kosom zidu. „UD“ nosač se montira na kosi zid anker vijcima tipa FAZ II. Maksimalan ugao zakretanja „U“ profila iznosi 30°. Spoj između „UD“ nosača i „U“ profila ostvaruje se pomoću 4 torban vijka, tipa PEKOM M8x16. Veza između regala i „U“ stuba ostvaruje se pomoću vijka tipa PEKOM M6x12.

 • Izrada podkonstrukcije od „U“ profila. Kod izrade podkonstrukcije od „U“ profila za pričvršćivanje na plafon koristi se „UD“ nosač. „UD“ nosač se montira na plafon anker vijcima tipa FAZ II. Za „UD“ nosač pričvršćuje se „U“ profil sa 4 torban vijka, tipa PEKOM M8x16. Za poprečnu vezu koristi se standardni „U“ profil, koji se za vetikalne „U“ profile vezuje torban vijcima tipa PEKOM M8x16.

 • Princip montaže profilne šine pomoću dve navojne šipke. Plafonski „C“ nosač služi za vezivanje navojne šipke za plafon. Na navojne šipke postavja se profilna šina namenjena za dve navojne šipke. Veza između navojne šipke i profilne šine ostvaruje se putem šestougaone matice tipa PEKOM.

 • Princip montaže profilne šine pomoću dve navojne šipke. Plafonski „C“ nosač služi za vezivanje navojne šipke za plafon. Na navojne šipke postavja se profilna šina namenjena za dve navojne šipke. Veza između navojne šipke i profilne šine ostvaruje se putem šestougaone matice tipa PEKOM. Veza između regala i profilne šine ostvaruje se putem vijaka tipa PEKOM M6x12.

 • Montaža U profila na ravan plafon . Kod montaže U profila koristi se UD nosač. UD nosač se montira na plafon anker vijcima tipa FAZ II. U profil za UD nosač pričvršćuje se sa 4 torban vijka, tipa PEKOM M8 x 16. Odstojnik U stuba koristi se za povećanje stabilnosti prilikom pričvršćivanja U profila za UD nosač.

 • Montaža U profila na I profil. Veza između I profila i U profila ostvarena je pomoću montažne stege tipa TKR 42. Na U profil montiran je UD nosač na koji se montira U profil pomoću turban vijaka tipa PEKOM M8x16. Odstojnik U stuba koristi se za povećanje stabilnosti prilikom pričvršćivanja U profila za UD nosač. Za montažu konzola na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8x16.

 • Montaža konzole direktno na zid. Za montažu konzole direktni na zid koristi se anker vijak tipa FBN II. Na konzolu se postavljaju regali koji se učvršćuju torban vijcima tipa PEKOM 6x12mm.

 • Montaža U profila na I profil. Veza između I profila i U profila ostvarena je pomoću montažne stege tipa TKR 42.

 • Montaža U profila na ravan plafon . Kod montaže U profila koristi se UD nosač. UD nosač se montira na plafon anker vijcima tipa FAZ II. U profil za UD nosač pričvršćuje se sa 4 torban vijka, tipa PEKOM M8x16. Odstojnik U stuba koristi se za povećanje stabilnosti prilikom pričvršćivanja U profila za UD nosač. Za montažu konzola na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8x16.

 • Montaža središnjeg nosača. Poseduje na sebi poseduje integrisnu maticu za montažu navojne šipke na sam nosač. Prilikom montaže potrebno je obratiti pažnju na ravnomernu raspodelu opterećenja.

 • Montaža nosača na kosom zidu. UD nosač se montira na kosi zid anker vijcima tipa FAZ II. Maksimalan ugao zakretanja U profila iznosi 30°. Spoj između UD nosača i U profila ostvaruje se pomoću 4 torban vijka, tipa PEKOM M8x16. Za montažu konzola na U stub koriste se 2 torban vijka tipa PEKOM M8x16.

 • Montaža omega nosača na zid. Montaža omega nosača na zid vrši se anker vijcima tipa FBN II. Za povezivanje regala na omega nosač koriste se torban vijci tipa PEKOM M6x12.